Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


Factsheet

ecu2009+ feiten
Masterplan ecu2009+ complex, innovatief, integraal
December 2004

   

Betere bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid
De omlegging van de ecu2009 wil de huidige en
toekomstige verkeershinder het hoofd te bieden.
En de kwaliteit van wonen en werken vergroten.

Leefomgeving
 • Woonkernen vrij van files en
  sluipverkeer
 
 • Minder stank- en geluidsoverlast
Veiligheid
 • Minder ongelukken en onveilige
  situaties
Bereikbaarheid
 • Toegankelijke woon-, werk-, en recreatiegebieden
 • Betere aansluitingen op rijkswegennet
 • Ontsluiting bedrijventerreinen
Bedrijvigheid
 • Versterking economische positie
 • Nieuwe bedrijventerreinen

Oplossingen zijn maatwerk

Het Masterplan ecu2009+ is op maat gesneden voor
de gemeenten. Met het ontlasten van woonkernen
en het beter bereikbaar maken van de regio.

 • Verkeersafvoer via verbeterde aansluiting op rijkswegen A4 en A9
 • Ontmoediging verkeersstroom richting A2 bij De Ronde Venen
 • Bekostiging weg door ontwikkeling bedrijventerreinen
 • Busbaan op oude tracé
 • Veiliger fietsroutes door ongelijkvloerse kruisingen
 • Samenhang met openbaar vervoer

Aalsmeer

 • Tunnel onder de Ringvaart in plaats van brug
 • Oplossing van kruisend en invoegend verkeer
 • Minder geluidsoverlast en verkeersonveiligheid
 • Woonkernen krijgen natuurlijke samenhang terug

Uithoorn

 • Einde aan filevorming
 • Afname geluidsoverlast en verkeersonveiligheid
 • Natuurlijke verbinding woonkernen

De Ronde Venen

 • Snellere route voor vrachtverkeer richting A9 / A4
 • Geen extra doorgaand verkeer door dorpskernen
 • Afname geluidsoverlast en verkeersonveiligheid Amstelhoek

Amstelveen

 • Minder (sluip)verkeer vanuit Uithoorn en Aalsmeer richting A9
 • Toename toegankelijkheid van wijken door wegblijven van vrachtverkeer

Haarlemmermeer

 • Meer ruimte voor mainport-ontwikkeling
 • Soepele aansluiting op de A-4 en parallele
 • verbindingswegen
 • Goede ontsluiting bedrijventerreinen rondom Schiphol
 • Minder druk op onderliggend wegennet

Realisatiebesluit ecu2009+
is start van uitvoering

Akkoord Stuurgroep : 25 augustus 2004
Akkoord raden/staten : 28 oktober 2004, gemeenteraad De Ronde Venen schort besluit op
Ondertekening : 24 november 2004
Onderdelen besluit : tracé, planning, verantwoordelijkheden, organisatie, kosten en bekostiging, meerdere vervoersvormen, risicoverdeling, bedrijventerreinen
Vervolgtraject : uitvoering aanleg weg en bedrijventerreinen, start midden 2005, gereed eind 2011

Stuurgroep ecu2009+ Leden
Provincie Noord-Holland
Gemeente Aalsmeer
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Uithoorn
Gemeente De Ronde Venen
Adviserende leden:
Provincie Utrecht
Rijkswaterstaat Noord-Holland
Regionaal Orgaan Amsterdam
Waterschappen

Partijen vinden hun weg
De planvorming is afgerond. Een weg aanleggen
vraagt een heldere rolverdeling.

 • Provincie: voorbereiding, uitvoering en communicatie weg
 • Gemeenten: ontwikkeling, aanleg en communicatie bedrijventerreinen
 • Stuurgroep ecu2009+: aansturing, afstemming en besluitvorming
 • Projectbureau ecu2009+: bewaken afspraken, voorbereiden
  besluitvorming (toekomstige taak provincie)
   

Ruim baan
voor doorgaand verkeer
Gekozen is voor een integrale uitvoering van alle
onderdelen van het Masterplan ecu2009+. Het gehele
project wordt daarom in één doorgaande bouwstroom
uitgevoerd.

Het tracé omvat:

 • Verbreding Kruisweg naar 2x3 rijstroken
 • Omlegging Aalsmeer-Uithoorn: tunnel onder de
  Ringvaart, kruising van de Amstel en aansluiting
 • bestaande ecu2009 in De Ronde Venen
 • Verbreding Fokkerweg naar 2x2 rijstroken
 • Omlegging Schiphol-Rijk
 • A4: twee nieuwe aansluitingen, verbindingswegen
 • Oostelijke Link: verbinding nieuwe noordelijke
 • aansluiting op A4 en omlegging Schiphol-Rijk
 • Betere aansluiting Fokkerweg op A9
 • Omlegging Amstelhoek

 

Ontwikkeling door de weg
Zonder weg geen bedrijventerreinen. En vice
versa. Inkomsten die uit gebiedsontwikkeling
voortkomen, worden gedeeltelijk gebruikt voor
aanleg van de weg.

Bedrijventerreinen gekoppeld aan uitvoering van de weg:

• A4-zone (Haarlemmermeer)
• Beukenhorst Oost-Oost (Haarlemmermeer)
• Schiphol Logistics Park (Haarlemmermeer)
• Green Park Aalsmeer (Aalsmeer/Uithoorn)
• Bedrijventerrein Amstelveen

Prikkels voor de economie

 • Verbeterde verbindingen Schiphol en Bloemenveiling Aalsmeer versterken bovenregionale functie
 • Regionale projectontwikkelaars, bouwers en bedrijfsleven hebben baat bij nieuwe ontwikkelingen
 • Bouwbedrijven worden bij planning, financiering en uitvoering betrokken via Design&construct, een innovatieve contractvorm uit de grond-, weg-, en waterbouw

 

 

Omvangrijk
in ontwerp en uitvoering

 • 25 kilometer nieuwbouw weg
 • 1 tunnel van ca. 700 meter
 • 35 kunstwerken: tunnels, bruggen, viaducten,
  rotondes, waterkeringen, kanteldijken

Helderheid
over kosten en financiering
De totale kosten bedragen ca. 636 miljoen euro.

Een hierin opgenomen extra risicofonds van
23,9 miljoen moet tegenvallers in kosten en baten
opvangen.
Regio, Rijk en private partijen nemen elk een deel van
de kosten op zich:

Samenhang
met verschillende vervoersvormen
Er is ruimte voor verschillende hoogwaardige openbaar
vervoerprojecten(HOV) binnen het ecu2009-gebied.

 • Zijtak Zuidtangent richting Aalsmeer, Uithoorn en
  Mijdrecht op oude tracé
 • Busbrug over A4
 • Verbeterde verbinding Amstelveen-Uithoorn
 • Mogelijke HOV-verbinding langs Schiphol-Oost

Belangrijke noord-zuidfietsverbindingen in
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn blijven behouden
en kruisen de ecu2009 op een veilige manier

 • Ongelijkvloerse kruisingen ecu2009 met
  Aalsmeerderweg (Haarlemmermeer), Oosteinderweg,
  Hoge Dijk, Aalsmeerderweg (Aalsmeer), Middenweg,
  Hornweg, Legmeerdijk, Noorddammerweg,
  Zijdelweg, Bovenkerkerweg en de Amsteldijknoord
 • Ten oosten van Bovenkerkerweg 2x1-strooks weg;
  fietspaden gelijkvloerse kruisingen
 • Fietspaden langs huidige ecu2009 blijven behouden

Besluitvorming stapsgewijs op weg
Recente historie

1996 Masterplan ecu2009+
1997 Intergemeentelijke gebiedsvisie vormt leidraad
2000 PPS haalbaarheidstudie
2001 Bestuursovereenkomst en start projectbureau ecu2009+
2002 Goedkeuring Milieu Effect Rapportages
2002 Noord-Holland besluit positief over drie streekplannendie omlegging mogelijk maken
2002 Regioakkoord ecu2009+; goedkeuring in gemeenteraden en provinciale staten; basis voor realisatie
2003 Toezegging bijdrage van het Rijk voor 170 miljoen
2003 Gemeenten stellen bestemmingsplannen vast; juridisch fundament voor gebruik van de grond
2004 Realisatiebesluit ecu2009+; goedkeuring in gemeenteraden en provinciale staten
2004 Ondertekening Realisatiebesluit ecu2009+;
gemeente De Ronde Venen schort besluit op

 

Projectbureau ecu2009+

Hornweg 30,
1432 GM Aalsmeer
tel: 0297-38 64 36,
fax: 0297-38 68 40
e-mail: info@ecu2009.info