Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


Persbericht
Week 48
november 2004
Projectbureau ecu2009+
www.ecu2009.info
e-mail info@ecu2009.info
Hornweg 30
1432 GM Aalsmeer
Tel. 0297 – 38 64 36
Fax 0297 – 38 68 40

Provincie en gemeenten
tekenen realisatieovereenkomst ecu2009
De weg gaat om, de schop gaat de grond in

Op 24 november hebben gedeputeerde Mooij, Provincie Noord-Holland; wethouder Blankers, Haarlemmermeer; wethouder Boom, Aalsmeer en wethouder Verbruggen, Uithoorn, de realisatieovereenkomst ecu2009 ondertekend. In oktober is het realisatiebesluit ecu2009+ al door de gemeenteraden van Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en provinciale staten in grote meerderheid aangenomen. Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst ecu2009 door de bestuurders, worden de gemaakte afspraken van het Realisatiebesluit officieel bekrachtigd.

Er ligt een betaalbaar, functioneel en veilig ontwerp voor de aanpassing van de ecu2009. De afspraken voor de financiering van het project liggen vast. Met dit resultaat is de discussie over de aanpak van de bereikbaarheid- en leefbaarheidproblemen van de regio beëindigd. De schop gaat de grond in!

De Ronde Venen heeft de ondertekening van de realisatieovereenkomst opgeschort. Zij wacht een onderzoek af op welke wijze de toekomstige weg de Amstel passeert. De gemeente werkt wel mee aan alle planologische procedures die de aanleg van de weg mogelijk moet maken.

De provincie Noord-Holland legt de nieuwe weg aan. Inmiddels heeft gedeputeerde Mooij het startsein gegeven voor de aanbesteding. De aanbestedingsprocedure voor het deelproject Omlegging Aalsmeer Uithoorn is daarmee in gang gezet. De aanbesteding is naar verwachting in medio 2005 afgerond. Halverwege 2005 gaat de bouw starten van het deelproject Verbreding Kruisweg. Het totale project is in 2011 gereed.

Op 1 en 14 december worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd in respectievelijk Hoofddorp en Aalsmeer. Het plan zal worden toegelicht aan de inwoners van alle betrokken gemeenten. Informatie over locatie, aanvangstijd en programma vindt u hier.


De regio tekent er voor! Bestuurders ondertekenen de Realisatieovereenkomst ecu2009.


Tijdens de ondertekening waren alle Stuurgroep- en MO-leden van de ecu2009+ aanwezig.
foto's: Provincie Noord-Holland

 

 

Persbericht
Week 14
september 2004
Projectbureau ecu2009+
www.ecu2009.info
e-mail info@ecu2009.info
Hornweg 30
1432 GM Aalsmeer
Tel. 0297 – 38 64 36
Fax 0297 – 38 68 40

Colleges B&W en GS stemmen in met Realisatiebesluit ecu2009
Functioneel, veilig en betaalbaar ontwerp

De Colleges van B&W van Aalsmeer, De Ronde Venen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 14 september ingestemd met het Realisatiebesluit voor de ecu2009. Het besluit presenteert een betaalbaar, functioneel en veilig ontwerp voor de aanpassing van de ecu2009. Ook legt het de afspraken vast voor de financiering van het project. Het Realisatiebesluit wordt nu ter bekrachtiging aangeboden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Functionaliteit niet aangetast
Eind 2002 hebben de betrokken partijen een ontwerp voor de aanpassing van de ecu2009 gepresenteerd (zie hiervoor het Regioakkoord ecu2009+). Op basis daarvan is een financiële bijdrage van het Rijk gevraagd. Eind 2003 werd duidelijk dat het Rijk € 170 miljoen zou bijdragen. Daarmee behoort de ecu2009 tot de selecte lijst projecten die op rijkssteun mogen rekenen. De Stuurgroep kreeg de taakstelling mee om met een lager budget dan gevraagd een doelmatige oplossing te realiseren. Reden tot versobering van het wegontwerp zonder de functionaliteit van het plan los te laten.

Bijkomende tegenvaller was dat het Luchthavenindelingbesluit negatief uitpakte voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Aalsmeer. Hierdoor zijn er minder opbrengsten voor bekostiging van de weg. Verder noopten toekomstige bouwplannen van Schiphol tot een nieuwe aanpassing van het tracé.

Oplossingen gevonden
In 2004 is hard gewerkt aan het oplossen van deze knelpunten. De partijen zijn er trots op dat versoberingen en oplossingen zijn gevonden, zonder dat de functionaliteit van doorstroming en veiligheid is aangetast. Zo is bijvoorbeeld voor de ontsluiting van de ecu2009 op de A4 gekozen voor twee aansluitingen, onderling verbonden door een nieuwe wegenstructuur die zorgt voor een sterk verbeterde bereikbaarheid in de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast dragen de regionale partners meer bij dan in de oorspronkelijke plannen.

Financiering
De totale kosten van aanpassing van de ecu2009 bedragen ongeveer € 635 miljoen (inclusief BTW, prijspeil januari 2005). Dit bedrag wordt bijeengebracht door het Rijk (31%), de provincie Noord-Holland (25%), de regio (ROA en Bonroute samen) (25%), de gemeenten (15%) en private partijen (4%). De bijdragen van gemeente komen voor een deel (11%) uit de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

Regio aan zet
In oktober 2004 zullen de gemeenteraden en Provinciale Staten zich uitspreken over het Realisatiebesluit. Na accordering door deze partijen kan de uitvoering beginnen.

De verwachting is dat medio 2005 de bouw daadwerkelijk kan starten. Begonnen gaat worden met de verbreding van de Kruisweg en de omlegging van de ecu2009 bij Aalsmeer en Uithoorn. Het totale project kan dan in 2011 gereed zijn.

Met het Realisatiebesluit komt er een einde aan een jarenlange discussie over de aanpak van de bereikbaarheid- en leefbaarheidproblemen van de regio en ligt er een oplossing die regiobreed wordt gedragen.


Na afloop van de persbijeenkomst delen de bestuurders gedeputeerde Mooij (PNH), wethouder Blankers (Haarlemmermeer), wethouder Boom (Aalsmeer) en wethouder Verbruggen (Uithoorn) een stukje taart voorzien van het logo Masterplan ecu2009+, uit aan alle aanwezigen.

Overige persberichten

Perberichten 2003
Perberichten 2002