Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


Perberichten 2002

Persbericht
18 december 2002
Projectbureau ecu2009+
www.ecu2009.info
e-mail info@ecu2009.info
Hornweg 30
1432 GM Aalsmeer
Tel. 0297 – 38 64 36
Fax 0297 – 38 68 40

 

 

Voorinvestering provincie voor aanleg ecu2009
Voorbereiding Noordelijke Link gestart

Voorbereiding Noordelijke Link gestart
Op woensdag 18 december 2002 heeft H.S. de Boer, gedeputeerde Noord-Holland en tevens voorzitter van de stuurgroep ecu2009+, de eerste spa in de grond gezet voor de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden aan het viaduct van de Weg om de Noord over de A5 (Noordelijke Link). Deze nieuwe aansluiting, ter hoogte van de huidige aansluiting van Hoofddorp op de A4, zal in de toekomst de drukte op de Kruisweg gaan verminderen.

Aanbrengen duiker nu bespaart € 1 mln.
Vooruitlopend op de besluitvorming rondom de ecu2009 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland € 1 mln. als voorfinanciering beschikbaar gesteld voor de duiker onder de A5. De duiker zorgt voor de instandhouding van de waterhuishouding.
De voorbereidende activiteiten worden uitgevoerd, voordat de verharding op de nieuwe A5 wordt aangebracht. Wanneer de duiker nu wordt gerealiseerd levert dit een besparing op van ongeveer € 1 mln.

Besluitvorming Regioakkoord ecu2009+ verwacht
De Noordelijke Link maakt deel uit van het onlangs door de stuurgroep vastgestelde regioakkoord ecu2009+. De betrokken colleges van gemeenten en provincie onderschrijven het regioakkoord ecu2009+. Momenteel ligt dit akkoord voor ter besluitvorming in de gemeenteraden en Provinciale Staten. Het Rijk zal zich daarna uitspreken over haar financiële bijdragen aan de ecu2009.

 

Persbericht
12 november 2002
Projectbureau ecu2009+
www.ecu2009.info
e-mail info@ecu2009.info
Hornweg 30
1432 GM Aalsmeer
Tel. 0297 – 38 64 36
Fax 0297 – 38 68 40

 

 

Stuurgroep stelt Regioakkoord ecu2009+ vast
Zicht op rijksfinanciering

Stuurgroep stelt Regioakkoord ecu2009+ vast
Op het Projectbureau in Aalsmeer hebben de Stuurgroepleden maandag 4 november 2002 het Regioakkoord ecu2009+ vastgesteld.

De Stuurgroep ecu2009+ legt met dit Regioakkoord vast wat de vruchten zijn van anderhalf jaar werken onder de Bestuursovereenkomst. Daarbij stelt ze met spijt vast dat Amstelveen vooralsnog afhaakt. Het akkoord biedt deugdelijke oplossingen voor vraagstukken van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en gezonde economische ontwikkeling van het gehele gebied. Vraagstukken die het belang van de regio overschrijden. De Stuurgroep stelt met genoegen vast dat ze een streep zet onder veertig jaar discussies over de ecu2009.

De stuurgroep heeft een akkoord bereikt over:

De ecu2009+ is een uniek project door:

Zicht op rijksfinanciering
In verband met de nationale aspecten van het plan is een beroep gedaan op Den Haag voor aanvullende financiering. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in het meest recente Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2003 een taakstellend budget opgenomen, waaruit een aanvullende rijksbijdrage van ca. € 300 miljoen verwacht mag worden. Eén van de rijksvoorwaarden is dat de regio als eerste duidelijk maakt wat zij wil en wat zij zelf aan het plan bijdraagt. Partijen maken haast met een volgend gesprek met de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Bij voorkeur willen ze op korte termijn definitief uitsluitsel hebben over op welke termijn de gereserveerde aanvullende rijksbijdrage voor fase twee beschikbaar komt.
Het regioakkoord is ons antwoord op deze voorwaarde.

Besluitvorming
De Stuurgroep ecu2009+ legt dit Regioakkoord ter goedkeuring voor aan de betrokken colleges van Burgemeester en Wethouders en van Gedeputeerde Staten. Vervolgens is de instemming vereist van gemeenteraden en provinciale staten. In december worden informatieavonden voor het publiek georganiseerd.
Een nieuwe Bestuursovereenkomst zal in januari 2003 het Regioakkoord en nieuwe verhoudingen vastleggen.

Op de foto de stuurgroepleden, omringd door nauw bij dit project betrokken ambtenaren:
Onderste rij van links naar rechts: de heer A. Poortman, wethouder gemeente De Ronde Venen; de heer P. Boom, wethouder gemeente Aalsmeer; de heer H. de Boer, gedeputeerde provincie Noord-Holland; mevrouw M. Blankers-Kasbergen, wethouder gemeente Haarlemmermeer; de heer G. Verbruggen, wethouder gemeente Uithoorn.
Bovenste rij van links naar rechts: de heer D. Boddeke, Projectbureau ecu2009+; de heer A. van Blaaderen, Amstel Gooi en Vecht; de heer D. Stapel, gemeente De Ronde Venen; de heer F. Vrolijks, gemeente Aalsmeer; mevrouw M. Leenheer, gemeente Aalsmeer; de heer M. Noordergraaf, ROA; mevrouw G. Bakker, Provincie Noord-Holland; de heer C. Nielen, Provincie Utrecht; de heer C. De Vries, Provincie Noord-Holland; de heer V. Schaap, RWS; de heer J. Rebel, gemeente Haarlemmermeer; de heer X. den Uyl, Provincie Noord-Holland; de heer R. Esveld, gemeente Uithoorn; de heer A. de Vries, directeur projectbureau ecu2009+.

Persbericht
5 september 2002
Projectbureau ecu2009+
www.ecu2009.info
e-mail info@ecu2009.info
Hornweg 30
1432 GM Aalsmeer
Tel. 0297 – 38 64 36
Fax 0297 – 38 68 40
 

 

Partijen op hoofdlijnen overeenstemming over
concept-regioakkoord

De stuurgroep ecu2009+ heeft op woensdag 4 september 2002 op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een Regioakkoord ecu2009. (*)

De gemeente Amstelveen kan zich als enige niet in het regioakkoord vinden, tot teleurstelling van de overige partijen.

Verdere samenwerking met Amstelveen op basis van de bestaande bestuursovereenkomst wordt daarom door de overige partijen uit de stuurgroep niet meer mogelijk geacht. Daarom wordt deze overeenkomst ontbonden en worden gemaakte kosten onderling verrekend.

De overige vijf partijen hebben de intentie de bestaande samenwerking voort te zetten, met of zonder Amstelveen. Zij hebben de verwachting dat de planning van de uitvoering niet in gevaar komt.

Voorbereiding aanleg nieuwe ecu2009 gaat onverminderd door

De stuurgroep ecu2009+ heeft een akkoord bereikt voor verdere uitvoering van het project ecu2009. De bestuurders/leden van de stuurgroep zullen zich nu inspannen om dit akkoord door hun eigen achterban (colleges van B&W, GS en gemeenteraden, provinciale staten) aanvaard te krijgen.

Kern van het regioakkoord is een vastlegging van het tracé van de nieuwe ecu2009, de beoogde aansluitingen op het hoofdwegennet (A4 en A9) en de regionale financiering van het plan.

Gezien de complexiteit van het traject en de nog benodigde aanvullende bijdrage van het rijk, wordt uitgegaan van een gefaseerd vervolg van de voorbereidingen en de aanleg. Met deze aanpak wordt zo min mogelijk tijd verloren en kunnen de problemen, waarvoor nu reeds zicht is op regionale financiering, alvast worden aangepakt.

Uitgangspunt voor alle partijen blijft een integrale realisatie van het gehele plan

Fase één van het plan betreft:

De openbare aanbesteding van deze fase wordt voorbereid. Voordat tot feitelijke aanbesteding wordt overgegaan worden meerdere keuzemomenten ingebouwd op uiterlijk 1 januari 2004, waarin de stuurgroep kan besluiten op welke onderdelen van het project met de bouw wordt gestart. De planning is om op uiterlijk 1 januari 2005 te starten met de bouwwerkzaamheden. In die periode worden de planologische procedures afgerond en vindt grondverwerving plaats.

Fase twee van het plan betreft:

Het gehele plan biedt een complete oplossing aan een complex stelsel van regionale en nationale belangen (denk maar aan de ontwikkeling en de bereikbaarheid van Mainport Schiphol) Daarin dient ook het Rijk haar verantwoordelijkheid te nemen, met name voor de aanleg van fase twee. De gesprekken daarover lopen reeds en worden op basis van dit regioakkoord, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en het ROA, met kracht vervolgd.

Hoe nu verder?

De stuurgroep bestaat uit: de provincie Noord-Holland, alsmede de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, De Ronde Venen en Uithoorn. Adviserende leden zijn: provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, het ROA en de waterschappen.

 

Persbericht
4 juli 2002
Projectbureau ecu2009+
www.ecu2009.info
e-mail info@ecu2009.info
Hornweg 30
1432 GM Aalsmeer
Tel. 0297 – 38 64 36
Fax 0297 – 38 68 40

 

 

Omlegging ecu2009 onder de aandacht van Haagse politiek

Heldere boodschap voor Kamerleden

Maandag 1 juli jl. bezocht, op initiatief van het projectbureau ecu2009+, een delegatie van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat het tracé van de ecu2009. Vanuit de regio werd de zorg geuit over het uitblijven van spoedige besluitvorming en aanvullende financiering voor de omlegging van de ecu2009. De kamerleden mevrouw Dijksma (PvdA) en de heer Alblas (LPF) werden op Schiphol en Bloemenveiling Aalsmeer op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het gebied rondom de ecu2009.

De infrastructurele ontwikkeling van de regio Schiphol loopt echter ver achter. Hierdoor vindt een onverantwoorde verslechtering plaats van de bereikbaarheid van de economische centra (o.a. Schiphol, Bloemenveiling Aalsmeer) en staat de leefbaarheid van de woonkernen steeds meer onder druk. De toenemende verkeersdruk op de ecu2009 leidt tot steeds meer problemen voor de bereikbaarheid en tot gevaarlijke en milieubelastende situaties in de woonkernen.

Door de rijksoverheid is het gebied bestempeld als centrum voor economische ontwikkeling (Mainport). De provincie, gemeenten en ook het bedrijfsleven werken samen om de ontwikkeling te realiseren en de verkeersproblemen op te lossen. Hierbij ontbreekt echter nog de steun van het Rijk. Juist deze is onontbeerlijk om te voorkomen dat het ingezette en succesvolle beleid van economische ontwikkeling, ten onder gaat aan toenemende verkeersproblemen.

Het projectbureau ecu2009+ is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en De Ronde Venen. Gezamenlijk proberen deze partijen om de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in de regio Schiphol te verbeteren door de provinciale weg ecu2009 te verleggen. Ook private partijen dragen actief bij aan de oplossing van deze problematiek.

Op de foto legt bloemenexporteur Wesseling aan de kamerleden mevrouw Dijksma (PvdA) en de heer Alblas (LPF) uit dat de aanhoudende fileproblematiek op de ecu2009 de logistieke processen op de bloemenveiling belemmeren en steeds meer druk leggen op de bereikbaarheid van de veiling. In het midden luisteren mevrouw Blankers-Kasbergen (lid DB ROA) met daar achter de heer De Boer(gedeputeerde Noord-Holland) aandachtig toe

 

Persbericht
25 juni 2002
Projectbureau ecu2009+
www.ecu2009.info
e-mail info@ecu2009.info
Hornweg 30
1432 GM Aalsmeer
Tel. 0297 – 38 64 36
Fax 0297 – 38 68 40
 

 

 

Komend half jaar duidelijkheid over goedkoper project ecu2009

De Stuurgroep ecu2009 heeft langer tijd nodig voor het vinden van bevredigende oplossingen voor de verkeersproblematiek rond de provinciale weg tussen Vinkeveen en Hoofddorp. Ze wil de tweede helft van dit jaar gebruiken om een akkoord te bereiken met alle bestuurlijke partners. Uitgangspunt is de noodzaak tot aanzienlijke besparingen.

De Stuurgroep, waarin de provincie en de vijf betrokken gemeenten vertegenwoordigd zijn, heeft met belangstelling kennis genomen van de zogeheten Planoptimalisatie ecu2009+. Het projectbureau draagt in deze studie oplossingen aan die 300 miljoen euro goedkoper zijn dan het 950 miljoen euro kostende Masterplan uit 2001. Daarbij blijft de oplossing van verkeersvraagstukken vergelijkbaar goed. Dat kan echter niet zonder ingrijpende veranderingen.

Met name op Amstelveens grondgebied kunnen de gevolgen voor inpasbaarheid en leefbaarheid als nijpend ervaren worden. Daar is een nieuwe verbinding voorzien tussen de omgelegde ecu2009 en de snelweg A9. De Stuurgroep kiest voor een zorgvuldige afweging van alle belangen en hecht aan een eenduidige besluitvorming. Daarom heeft de Stuurgroep meer tijd nodig om te besluiten hoe de Noord-Zuid-verbinding tussen de omgelegde ecu2009 en de A9 vormgegeven moet worden. Vooralsnog heeft de verbinding over de Fokkerweg, hoewel duurder, de voorkeur.

De Stuurgroep heeft zich ook uitgesproken over de aantakkingen op de A4/A5. Deze komen in de Haarlemmermeer. Het anderhalf jaar geleden gesloten akkoord tussen de provincie en Rijkswaterstaat is richtinggevend, maar er is nog wat tijd nodig om de mogelijkheden van extra kostenbesparingen te onderzoeken. De Stuurgroep kan zich vinden in de omlegging rond Aalsmeer en Uithoorn. De manier waarop de omgelegde ecu2009 de Amstel kruist - met een vaste of beweegbare brug of met een aquaduct - vraagt nog om een definitief oordeel van De Ronde Venen. Datzelfde geldt voor de precieze aansluiting op de bestaande weg in De Ronde Venen, parallel aan de Amstel en nabij de Tienboerenweg.

Verlenging Bestuursovereenkomst nodig
De Stuurgroep blijft van oordeel dat de huidige ecu2009 in een groot gebied voor onleefbare, onbereikbare en onveilige situaties zorgt. Ook onderschrijft ze nog steeds de noodzaak en de wenselijkheid om de wegverbetering te koppelen aan de aanleg van bedrijventerreinen. De contouren voor zo'n samenhangende aanpak zijn neergelegd in het Masterplan ecu2009+, dat door overheden en bedrijven gezamenlijk is opgesteld. Het plan van deze publiek-private samenwerking kwam op ongeveer 950 miljoen euro. Daarmee was het veel te duur. De Stuurgroep heeft daarop eind 2001 besloten goedkopere en toch deugdelijke varianten te laten ontwikkelen. Een half jaar verlenging van de Bestuursovereenkomst tussen de samenwerkende overheden zorgde ervoor dat varianten in beeld komen, die belangrijk goedkoper lijken. Thans wordt opnieuw een verlenging met een half jaar voorgesteld, tot 1 januari 2003. In die tijd wil de Stuurgroep het met alle belanghebbende besturen eens worden over een definitief plan. Dit principeakkoord gaat dan vervolgens ter goedkeuring naar de vijf gemeenten en de provincie. Het is de bedoeling dat ook zij voor 1 januari 2003 hun oordeel geven.

Planoptimalisatie inspireert
Het afgelopen halfjaar heeft bewezen dat aanmerkelijke kostenbesparingen op het Materplan ecu2009+ mogelijk lijken(de planoptimalisatie) Kenmerken: andere wegkeuzes, slimmere technieken, minder omvangrijk en eenvoudiger. De Stuurgroep heeft hieraan richtinggevende conclusies verbonden.

Overige persberichten

Perberichten 2004
Perberichten 2003