Menu: Infocentrum ecu2009+ - Factsheet - Overzichtskaarten - Links
Realisatiebesluit ecu2009+ - Informatieavonden - Persberichten - Nieuwsbrief - Home

Disclaimer


Persberichten 2003

 

Persbericht
Week 49
Onderwerp:
Rijksbijdrage ecu2009 toegezegd
Projectbureau ecu2009+
www.ecu2009.info
e-mail info@ecu2009.info
Hornweg 30
1432 GM Aalsmeer
Tel. 0297 – 38 64 36
Fax 0297 – 38 68 40

Rijksbijdrage voor ecu2009 toegezegd

De minister van Verkeer & Waterstaat heeft het verzoek van de regio gehonoreerd om bij te dragen aan de omlegging van de ecu2009: voor de ecu2009 is 170 miljoen euro gereserveerd. De bijdrage komt al voor 2010 beschikbaar. In deze tijden van recessie, waarin bijna geen geld beschikbaar is voor nieuwe wegenprojecten, een verheugend resultaat. Daarmee mag de Noordvleugel van de Randstad zich in haar handen knijpen. Het toegezegde bedrag komt uit een rijksbudget van in totaal slechts ca. 300 miljoen euro voor de aanleg van nieuwe wegen in heel Nederland. De vaste kamercommissie debatteert maandag 8 december over het voornemen van de minister.

Ook met het bedrijfsleven (Bloemenveiling Aalsmeer en Schiphol) worden definitieve afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de ecu2009.

De toezegging van de rijksbijdrage moest, volgens de in januari gesloten Bestuursovereenkomst, vóór het einde van dit jaar worden ontvangen. Nu met de rijksbijdrage het laatste financiële gat is gedicht, kan de geplande bouw van de omlegging van de ecu2009, inclusief de nieuwe aansluitingen op de A4/A5 en A9 volgens planning in 2005 starten. De omlegging is dan gereed in 2011.

Met de omlegging van de ecu2009 wordt de mogelijkheid geschapen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen. De regio rondom Mainport Schiphol krijgt daarmee het perspectief op nieuwe economische impulsen, een voorwaarde voor het behoud van de belangrijke Mainport status.

De overlast van files in de dorpskernen van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek wordt door de omlegging van de ecu2009 voor een belangrijk deel weggenomen. De bereikbaar-heid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van de regio worden aanzienlijk verbeterd.

De rijksbijdrage van 170 miljoen euro is mede gebaseerd op een aantal door het Ministerie voorgestelde versoberingen. De regio moet over deze versoberingen nog een definitief besluit nemen.

De betrokken bestuurders en het Projectbureau ecu2009+ zijn verheugd over dit resultaat. Het is totstandgekomen door goed overleg met de vertegenwoordigers van het Ministerie en de regionale directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat. Ook de woordvoerders voor Verkeer en Vervoer van een groot aantal fracties uit de Tweede Kamer hebben positief gereageerd op het plan voor de ecu2009 en de koppeling van de aanleg van infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Masterplan ecu2009+

Hoofdlijnen:

Het nieuwe tracé tussen Hoofddorp en Vinkeveen omvat:

En verder:

 

Persbericht
Week 38
Onderwerp: Reactie stuurgroep ecu2009+ op Rijksbegroting
Projectbureau ecu2009+
www.ecu2009.info
e-mail info@ecu2009.info
Hornweg 30
1432 GM Aalsmeer
Tel. 0297 – 38 64 36
Fax 0297 – 38 68 40

ecu2009+ behoudt perspectief in rijksbegroting
Stuurgroep ecu2009+ wil op korte termijn duidelijkheid over rijksbijdrage

In de op prinsjesdag gepresenteerde begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijft de ecu2009+ gehandhaafd als een belangrijk planproject. De ecu2009+ behoort niet tot de projecten die worden uitgesteld of vertraagd. De onderhandelingen van de regio met de minister liggen op koers. Streven is om nog dit najaar definitieve afspraken te maken over de rijksbijdrage.

Ook gesprekken met leden van de vaste kamercommissies voor financiën en verkeer & waterstaat verlopen zonder uitzondering positief. Het project wordt beschouwd als een voorbeeld PPS-project. Aan alle voorwaarden van het rijk is voldaan, onder meer door co-financiering door private partijen en integrale gebiedsontwikkeling. Het lost een van de grootste verkeersknelpunten op in de economische motor van Nederland, de Noordvleugel van de Randstad.

Het rijk rondt de komende maanden haar oordeel af over de doelmatigheid van het plan. Vervolgens verwacht de stuurgroep dit najaar een eindoordeel over de betaalbaarstelling van de bijdrage uit het MIT-projectenboek van Verkeer en Waterstaat. Dat is noodzakelijk omdat het Regioakkoord een beperkte geldigheid heeft tot 1 januari 2004.

Project ecu2009+ is uitvoeringsgereed
Over de omlegging van de drukste provinciale weg van Nederland is ruim veertig jaar gepraat en vijf jaar onderhandeld. Nut en noodzaak van de omlegging zijn door het rijk bij diverse gelegenheden erkend. Tegelijkertijd heeft het rijk er telkens op aangedrongen dat de regio eerst onderling tot overeenstemming zou komen. Eind vorig jaar is door de regio een mijlpaal bereikt door instemming van alle betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten met het Regioakkoord ecu2009+.

De totale kosten van het plan bedragen ca. € 700 miljoen. De regio neemt hiervan een groot deel voor haar rekening, waarvan € 100 miljoen uit gebiedsbijdragen – direct en indirect van private partijen. Over de beschikbaarstelling van de rijksbijdrage vinden nu de besprekingen plaats. Daarna kan met de uitvoering worden begonnen.

 

Persbericht
23 april 2003
Projectbureau ecu2009+
www.ecu2009.info
e-mail info@ecu2009.info
Hornweg 30
1432 GM Aalsmeer
Tel. 0297 – 38 64 36
Fax 0297 – 38 68 40
Bij het vertrek van een gedreven voorzitter
Stuurgroep ecu2009+ neemt afscheid van drs. H.S. de Boer

Afscheid van gedreven voorzitter Stuurgroep ecu2009+
De stuurgroep ecu2009+ heeft op woensdag 23 april jl. afscheid genomen van haar voorzitter, gedeputeerde drs. H.S. de Boer van de provincie Noord-Holland. Met name onder leiding van de heer De Boer is in de afgelopen jaren een aanzienlijke vooruitgang geboekt in de planvorming rond de omlegging van de ecu2009.

Begin dit jaar hebben de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten het Regioakkoord ecu2009+ vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan een nadere uitwerking van het Regioakkoord. Uiterlijk begin januari 2004 worden de afspraken over de uitvoering van de weg en de financiering ervan definitief vastgelegd en kan gestart worden met de aanbestedingsprocedure.

Ondertekening intentieovereenkomst
In dezelfde stuurgroepvergadering hebben vier partijen, als bevoegd gezag in het projectgebied van de ecu2009+ in de directe nabijheid van de Amstel, een intentieovereenkomst ondertekend. Hiermee geven de betrokken provincies en gemeenten uitdrukking aan de behoefte hun intenties voor de uitvoering van het Regioakkoord ecu2009+ vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. De overeenkomst is ondertekend door mevrouw M.N. Kallen-Morren namens de provincie Utrecht en de heren H.S. de Boer namens de provincie Noord-Holland, G. Verbruggen namens de gemeente Uithoorn en A.C. Poortman namens de gemeente De Ronde Venen.

Inspanningsverplichtingen
Met deze intentieovereenkomst spreken partijen af om actief invulling te geven aan de hen toebedeelde taken ter uitvoering van het Regioakkoord. Zij nemen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, deel aan de noodzakelijke besluitvormingsprocessen over de passage van de Amstel en het te volgen tracé in de gemeente De Ronde Venen. Partijen dragen daartoe zorg voor de bijpassende overlegstructuren en overige vormen van informatievoorziening.

 

Persbericht
15 januari 2003
Projectbureau ecu2009+
www.ecu2009.info
e-mail info@ecu2009.info
Hornweg 30
1432 GM Aalsmeer
Tel. 0297 – 38 64 36
Fax 0297 – 38 68 40

 

 

Provincie akkoord met Masterplan ecu2009+
Politiek vertrouwen in regioakkoord ecu2009+

Provinciale Staten hebben in hun vergadering van maandag 13 januari 2003 ingestemd met het Regioakkoord ecu2009 en hun bijdrage aan de omlegging van de ecu2009.
De betrokken gemeenteraden van Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en De Ronde Venen hadden datzelfde reeds gedaan in hun vergadering van 19 december 2002.
Dit bevestigt het politieke vertrouwen in het project Masterplan ecu2009+.

Hierdoor heeft de regio onderling afgesproken wat het tracé is van de 25 kilometer lange omlegging om de woonkernen van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek, en welke nieuwe aansluitingen op de rijkswegen A4 en A9 zullen worden gebouwd. De kosten van het plan bedragen circa € 700 miljoen.

Regio betaalt samen met bedrijfsleven
Voor de financiering van de weg worden bedrijfsterreinen ontwikkeld, waar nieuw te vestigen bedrijven een bijdrage aan de weg zullen betalen. Met een directe bijdrage van Schiphol en de Bloemenveiling Aalsmeer draagt het bedrijfsleven, direct en indirect, 10 tot 15% bij in de kosten van het totale plan. De regionale overheden dragen gezamenlijk nog eens € 300 miljoen bij.

Gesprek met minister
Het project ecu2009 is in december 2002 door de Tweede Kamer erkend als een groot project en opgenomen in het MIT Projectenboek. Op basis daarvan mag een aanvullende rijksfinanciering verwacht worden ter grootte van nog eens ca. € 300 miljoen en is er zicht op integrale financiering van het gehele plan. Op woensdag 15 januari zal een bestuurlijke delegatie uit de regio een eerste gesprek voeren met de minister van Verkeer en Waterstaat over de betaalbaarstelling van de rijksfinanciering.

Regioakkoord legt basis voor realisatie
De regionale partners gaan in 2003 verder met de voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure. Als er zicht is op de rijksbijdrage kan in 2003 aangevangen worden met de verbreding van de Kruisweg en vervolgens kan dan in 2005 begonnen worden met de omlegging Aalsmeer – Uithoorn, te beginnen bij de Ringvaart.
Het totale wegvak zal dan opgeleverd kunnen worden in 2011.

Overige persberichten

Perberichten 2004
Perberichten 2002